Sjoeritzz Automotive Import

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Sjoeritzz Automotive Import

Artikel 1: Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Sjoeritzz Automotive Import: Sjoeritzz Automotive Import, gevestigd te Dokter de Weverlaan 15, 6416GN Heerlen, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14112576, en met BTW-nummer NL001819267B76.

b. Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Sjoeritzz Automotive Import voor de levering van auto’s, onderdelen, documenten, of andere aangeboden zaken en diensten.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Sjoeritzz Automotive Import en de cliënt.

Artikel 3: Aanbod, Bestelling en Totstandkoming van Overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Sjoeritzz Automotive Import zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke aanvaarding door Sjoeritzz Automotive Import of wanneer Sjoeritzz Automotive Import een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de bedongen prestatie.

3.2. Aanvaarding van het aanbod kan zowel schriftelijk als elektronisch plaatsvinden.

3.3. Eventuele invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het plaatsen van een bestelling komen voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 4: Vertrouwelijke Informatie

4.1. Sjoeritzz Automotive Import en de cliënt zullen alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om vertrouwelijke informatie die zij van elkaar ontvangen geheim te houden.

Artikel 5: Prijzen en Tarieven

5.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.

Artikel 6: Facturering en Betaling

6.1. Facturering geschiedt door Sjoeritzz Automotive Import voorafgaand aan de levering of binnen twee werkdagen na levering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2. Betaling door de cliënt dient te geschieden vóór levering.

6.3. Betalingen van de cliënt strekken eerst tot voldoening van rente en kosten, en daarna tot voldoening van oudste openstaande facturen.

6.4. Verrekening van betalingsverplichtingen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sjoeritzz Automotive Import.

6.5. Betalingstermijnen zijn fatale termijnen. Bij niet-tijdige betaling is de cliënt vertragingsrente verschuldigd van 1.5% per maand. Alle kosten voor incasso, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor rekening van de cliënt.

Artikel 7: Levering en Leveringstermijnen

7.1. Sjoeritzz Automotive Import zal zo spoedig mogelijk leveren, mits de bestelde zaken voorradig zijn en de uitvoering van diensten mogelijk is.

7.2. Leveringstermijnen zijn streeftermijnen en geen fatale termijnen.

Artikel 8: Overmacht

8.1. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die Sjoeritzz Automotive Import niet kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

8.2. In geval van tijdelijke overmacht, waaronder begrepen situaties waarin bestelde zaken tijdelijk niet voorradig zijn, mag Sjoeritzz Automotive Import de leveringstermijn verlengen.

8.3. In geval van blijvende overmacht heeft Sjoeritzz Automotive Import het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Artikel 9: Garantie

9.1. Garantie op geleverde zaken wordt alleen gegeven indien schriftelijk overeengekomen.

9.2. Sjoeritzz Automotive Import staat niet in voor verklaringen van de fabrikant of door de fabrikant gedane toezeggingen.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

10.1. Sjoeritzz Automotive Import blijft eigenaar van geleverde zaken totdat de volledige prijs en alle bijkomende kosten zijn voldaan.

10.2. De cliënt zal geen beschikkingsdaden verrichten op zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, tenzij aan alle verplichtingen is voldaan.

Artikel 11: Beperking Aansprakelijkheid en Vrijwaring

11.1. Sjoeritzz Automotive Import is niet aansprakelijk voor fouten in geleverde zaken, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

11.2. Sjoeritzz Automotive Import is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik van geleverde zaken door de cliënt.

11.3. De cliënt vrijwaart Sjoeritzz Automotive Import tegen aanspraken van derden.

Artikel 12: Beëindiging van de Overeenkomst

12.1. Sjoeritzz Automotive Import heeft het recht de overeenkomst met de cliënt te ontbinden indien de cliënt in verzuim is, surseance van betaling wordt verleend, failliet wordt verklaard, of zijn bedrijfsactiviteiten staakt.

12.2. Bij beëindiging zijn alle betalingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13: Toepasselijk Recht en Geschillen

13.1. Op elke overeenkomst met Sjoeritzz Automotive Import is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te rechtbank Limburg, tenzij dwingend rechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Contactgegevens Sjoeritzz Automotive Import:

– Telefoon: +31 6 52 07 00 28
– Email: info@sjoeritzz.nl
– KVK-nummer: 14112576
– BTW-nummer: NL001819267B76
– Adres: Dokter de Weverlaan 15, 6416GN Heerlen, Nederland.